Bandır Bandır Ye Beni!

  • Şirketin amacı ve takip ettiği temel değerleri net ve bilinir.
  • Kimsenin bir diğerinden otorite üstünlüğü yok, herkes kararlarda eşit.
  • Herkes karar verebilir fakat fikir ayrılıkları olabilir, bu yüzden, fikir ayrılıklarını çözümlemek için 4 adımdan oluşan bir çözümleme sistemi mevcut. Bu çözümleme sistemi 1–1 iletişimi temel alıyor.
  • Güç herkese yayıldığı için tüm çalışanların yetkinliği önemli. Bu yüzden herkes etkin iletişim, liderlik, iş birliği, koçluk ve finans okur yazarlığı gibi temel eğitimleri alıyor.
  • Herkes dilediğince karar almakta ve de harcama yapmakta özgür, diğer arkadaşlarından tavsiye aldığı sürece. İşte alınan koçluk ve mentörlük eğitimleri de bu noktada hayat buluyor. Bunun dışında harcamaları yöneten bir merkezi bütçe sistemi/yapısı bulunmuyor.
  • Bireysel sorumluluklar ve hedeflerin net belirlenmesi ve herkesin bu net sorumluluk ve hedefler özelinde birbiriyle el sıkışması gerekiyor. Bu şeffaflık CLOU (colleague letter of understanding) adı verilen, herkesin her yıl yenilediği bir nevi misyon bildirgesiyle sağlanıyor. Herkes diğer arkadaşlarına danışarak kendi bildirgesini oluşturuyor. Zaten performans ve katkı da bunun üzerinden takip edilmiş oluyor.
  • Radikal şeffaflık, finanstan performansa kadar her bilgi her an herkese açık. Morning Star’da amaç, herkese işlerini izlemek ve akıllıca kararlar vermek için ihtiyaç duydukları tüm bilgileri sağlamak.

--

--

Restartlab is a cross-industry think tank organization that uses co-creation for solving real world business problems and redefining the “work” concept.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
RestartLab

RestartLab

76 Followers

Restartlab is a cross-industry think tank organization that uses co-creation for solving real world business problems and redefining the “work” concept.